Hofführung: Föhrung övver d’r Hoff un et Terrain

Em Gut Leidenhausen gitt et villfäldige un aanrägende Mügelichkeite, öm sech met Natur un Ömwelt zo bedun. Op unserem Gang övver et ritterliche Gut besöke mer de Hunnigbeie vun de Imker un et Päddche för de Wildbeie vun der SDW. Mer entdecke de Streuovswis und luure noh de Griefvügel un noh‘m Schwatz- un Rutweld om Säugedier-Lihrpadd. En der historische Schüür künnt ehr en der Usstellung „Natur ist anders – Kontraste“ sowohl de Ungerschied als och et Verbingende zwesche Nator un Technik beloore.

Preis:             kostenlos         
Treffpunkt:    GL, Innenhof an der Linde
Referent:in:   Ina Philipsen-Schmidt
Zielgruppe:   Jede:r
Anmeldung:  02203 9800541 | info@gut-leidenhausen.de

Hunde erlaubt                                                        bedingt barrierefrei